Werkwijze

Het intake gesprek

In het eerste gesprek kijken we gezamenlijk naar het doel van uw komst en hoe we dat kunnen bereiken. Hoe kunnen we uw kind het beste helpen om beter te gaan lezen of spellen? Daarnaast kijken we of het klikt tussen uw kind, u, en mij. Zo weten we zeker dat het productieve sessies worden. Na dit gesprek beslist u samen met uw kind of u met mij in zee wil gaan. 

Dyslexie?

Als er nog geen diagnose dyslexie is kan ik wellicht hiermee helpen. Voor het verkrijgen van een diagnose is het belangrijk om didactische resistentie vast te stellen. Eenvoudig gezegd gaat het om het aantonen dat de achterstand in het lezen of de spelling niet veroorzaakt wordt door inadequaat onderwijs. 
Een dyslexieverklaring is slechts uit te schrijven door een psycholoog of orthopedagoog. Mocht dit nodig zijn dan help ik graag om iemand te vinden die bij jullie past. 

Behandelplan

Op basis van een gesprek met u en uw kind, de diagnose en het onderzoek maak ik een behandelplan. In het behandelplan staan de doelstellingen die we willen bereiken, de manier waarop we dat gaan doen, de timing en de tarieven.  Dit plan bespreken we samen, en na goedkeuring van u en van uw kind gaan we aan slag. In deze fase heb ik graag contact met de leerkracht van uw kind omdat ik het belangrijk vind de uitleg van de school te verdiepen en te verbreden. Het is niet mijn bedoeling dat uw kind regels anders moet gaan leren. Het is mijn streven in de ’taal’ van de eigen school te praten over lezen en spellen.  

Behandeling

Uw kind en ik gaan bij mij thuis Lezen aan de Witsenkade. De inhoud van de behandeling hangt uiteraard af van de gestelde doelen. In wekelijkse sessies van één uur wordt eerst het huiswerk besproken. Vervolgens wordt een bepaalde (lees-of spelling)regel nader uitgelegd, samen geoefend en nog in een spelvorm gerepeteerd. We lopen het huiswerk voor de volgende keer samen door, waarna uw kind nog even ‘speelt’ met de oefening van de dag en ik met u de bijzonderheden van deze les bespreek.

Het huiswerk is een wezenlijk onderdeel van de behandeling. Eén keer in de week bij mij oefenen is over het algemeen niet voldoende. Uiteraard wordt er rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden bij het opgeven van huiswerk. En indien mogelijk sluit het huiswerk aan bij huiswerk wat uw kind krijgt op school.

De behandelduur is afhankelijk van de gestelde doelen. Na een afgesproken periode evalueren we gezamenlijk. Indien nodig passen we de behandelduur of de behandeldoelen op dit moment aan. 

Evaluatie

Naast het gesprek aan het eind van iedere les, hebben we periodiek contact om de vorderingen die uw kind maakt te evalueren. Dit zal in het geval van een reguliere behandeling vooral zijn rondom de toetsmomenten op school. Toetsen neem ik altijd af in overleg met de school zodat leerlingen niet te veel getoetst worden. Als er sprake is van een traject richting dyslexieonderzoek dan wordt vaker getoetst. Dit is ongeveer eens per drie maanden. 
Op het moment van de evaluatie bekijken we samen of de behandeling aanslaat. Is het gewenste resultaat nog niet bereikt dan gaan we samen op zoek naar mogelijke oorzaken en worden de doelen bijgesteld. Ook kan het zijn dat ik op dat moment adviseer een advies in te winnen bij een collega. 

Aan het einde van de behandeling volgt er een eindevaluatie. Dan beantwoorden we vragen als wat gaat er goed, wat kan er nog beter en wat kunt u thuis doen om uw kind verder te helpen. 

Naast de vastgestelde evaluatie momenten, kan er altijd een tussentijds verslag gemaakt worden. 

Mijn Doelstellingen

Het beoogde effect van de behandeling kan zijn dat uw kind:

  • beter leert lezen
  • beter leert spellen
  • meer vertrouwen krijgt in lezen
  • meer plezier krijgt in lezen
  • vaardigheden aangeleerd krijgt om beter met zijn/haar leerprobleem/-stoornis om te gaan
  • op zijn/haar eigen school kan blijven
  • ook kan in overleg met de groepsleerkracht een plan gemaakt worden dat in de groep op school gebruikt wordt

De begeleiding is mogelijk voor onder andere de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal, Nederlands.

Tijdens de behandeling wordt altijd aandacht besteed aan het inzicht in eigen kunnen, zelfvertrouwen, effectieve leerstrategieën, werkhouding en concentratie.